Le Pedaleur de Charme er en cykelklub for motionister på alle niveauer. Vi deltager i motionsløb i Danmark og udlandet. LPdC er garant for et godt kammeratskab med plads til alle uanset niveau, hvor sikker kørsel er i fokus.

Forretningsorden 2019-2020

Forretningsorden vedtages på førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Rettelser, ændringer og tilføjelser kan foretages løbende.Forretningsordenen forefindes på klubbens hjemmeside.

Konstituering

Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling samles bestyrelsen til konstituerende møde, hvor posten som næstformand udpeges, efter oplæg fra formanden – hvis valg efter flertalsbeslutning.

Suppleanter

Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
En suppleant indtræder i bestyrelsen såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode.

Bestyrelsesmøders afholdelse og hyppighed
På første bestyrelsesmøde udarbejdes en plan for afvikling af skønnede nødvendige bestyrelsesmøder frem til den næste ordinære generalforsamling. Planen skal fremgå af hjemmesiden.
Medlemmer der ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal meddele dette til bestyrelsen tre uger før mødet.
Agenda for kommende bestyrelsesmøde vil være at finde på hjemmesiden.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøders afvikling

Beslutninger i bestyrelsen træffes jfr. Vedtægternes § 10.
Dagsorden sammensættes i henhold til indkommende forslag af bestyrelsen.
Der føres referat, der mailes til bestyrelsesmedlemmer. Disse kommenterer og godkender referatet, hvorefter medlemmerne orienteres på hjemmesiden inden 8 dage.


Arbejdsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer
Arbejdsbeskrivelsen kan til enhver tid ændres til ”faktiske forhold”
 • Formand
  Formanden repræsenterer foreningen udadtil, herunder bl.a. Danmarks Cykle Union, Odense Kommune, cyklebanen og andre væsentlige samarbejdspartnere
  Fastlagte opgaver ifølge vedtægter
  Gennemse og underskrive bilag i bogføring
  Varetager klubbens officielle mail og fordeler disse til arbejdsgrupper
 • Næstformand
  Udgør sammen med formanden formandsskabet
 • Kasserer
  Fører foreningens regnskab
  Rykke medlemmer for skyldig beløb
  Udsender fakturaer
  Betaler regninger
  Udfærdiger årsregnskab til revision, samt budget og fremlægger dette på den ordinære generalforsamling
  Orienterer på bestyrelsesmøder om foreningens økonomiske status
 • Bestyrelsesmedlem
  Deltager i alle bestyrelsesmøder
  Forholder sig til klubbens økonomi
  Er kontaktperson for udvalg
  Deltager i udvalg
 • Bestyrelsessuppleant
  Deltager i bestyrelsesmøder

Tøjbestyrer
Opbevarer klubbens tøjlager
Give medlemmer mulighed for at se og købe tøj.
Opdatere beholdning.
Deltager i bestilling af nyt tøj.

Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan jfr. Vedtægternes § 10 nedsætte udvalg i forbindelse med nærmere beskrevne opgaver.
Udvalg kan indkaldes til at fremlægge deres arbejde for bestyrelsen – såfremt udvalgsmedlemmer indkaldes, behandles et særskilt punkt først på dagsorden. Udvalg nedsat af generalforsamlingen, kan ligeledes indkaldes jfr. ovenstående.

Almindelig praksis i bestyrelsen/klubben

Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om økonomisk støtte til en aktivitet. En aktivitet skal normalt omfatte min. 8 medlemmer for at udløse klubtilskud.
Bestyrelsesarbejdet honoreres årligt med fri kontingent samt en tøjpakke til kr. 1.000,-.
Ved tegning af sponsorater fremgår det tydeligt:
 • Om sponsoratet også omfatter fri kontingent for sponsor
 • Om sponsoratet også omfatter en tøjpakke og til hvilken værdi
 • Om tegneren af sponsoratet evt. honoreres med fri kontingent og/eller tøjpakke.
Nye indmeldelser gjort efter den 1. oktober, betaler halvt kontingent første gang.
Turledere tilgodeses.
Generalforsamling planlægges afholdt første weekend i februar.
Sæsonstart er weekenden, hvor vi overgår til sommertid.
 
Revideret 09-05-19 / Brian S. Elnegaard