Le Pedaleur de Charme er en cykelklub for motionister på alle niveauer.Vi deltager i motionsløb i Danmark og udlandet. LPdC er garant for et godt kammeratskab med plads til alle uanset niveau, hvor sikker kørsel er i fokus.

Her er forretningsorden for 2019 - 2020

Forretningsorden
Vedtages på førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Rettelser, ændringer og tilføjelser kan foretages løbende. Forretningsordenen forefindes på klubbens hjemmeside.
Konstituering
Umiddelbart efter den ordinære generalforsamling samles bestyrelsen til konstituerende møde, hvor posten som næstformand udpeges, efter oplæg fra formanden. – hvis valg efter flertalsbeslutning.
Suppleanter
Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
En suppleant indtræder i bestyrelsen såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode.
Bestyrelsesmøders afholdelse og hyppighed
På første bestyrelsesmøde udarbejdes en plan for afvikling af skønnede nødvendige bestyrelsesmøder frem til den næste ordinære generalforsamling. Planen skal fremgå af hjemmesiden.
Medlemmer der ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal meddele dette til bestyrelsen 3 uger før mødet.
Agenda for kommende bestyrelsesmøde vil være at finde på hjemmesiden.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Bestyrelsesmøders afvikling
Beslutninger i bestyrelsen træffes jfr. Vedtægternes § 10.
Dagsorden sammensættes i henhold til indkommende forslag af bestyrelsen.
Der føres referat, der mailes til bestyrelsesmedlemmer. Disse kommenterer og godkender referatet, hvorefter medlemmerne orienteres på hjemmesiden inden 8 dage.


Arbejdsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer.

Arbejdsbeskrivelsen kan til enhver tid ændres til ”faktiske forhold”

Formanden
Formanden repræsenterer foreningen udadtil, herunder bl.a. Danmarks Cykle Union, Odense Kommune, cyklebanen og andre væsentlige samarbejdspartnere.
Fastlagte opgaver ifølge vedtægter.
Gennemse og underskrive bilag i bogføring.
Varetager klubben off. mail og fordeler disse til arbejdsgrupper.

Næstformanden
Udgør sammen med formanden formandsskabet.

Kasserer
Fører foreningens regnskab.
Rykke medlemmer for skyldig beløb.
Udsender fakturaer.
Betaler regninger.
Udfærdiger årsregnskab til revision, samt budget og fremlægger dette på den ordinære generalforsamling.
Kassereren orienterer på bestyrelsesmøder om foreningens økonomiske status.

Bestyrelsesmedlem
Deltager i alle bestyrelsesmøder. Forholder sig til klubbens økonomi.
er kontaktperson for udvalg. Deltager i udvalg.

Bestyrelsessuppleant
Deltager i bestyrelsesmøder


Tøjbestyrer
Opbevarer klubbens tøjlager
Give medlemmer mulighed for at se og købe tøj.
Opdatere beholdning.
Deltager i bestilling af nyt tøj.


Nedsættelse af udvalg
Bestyrelsen kan jfr. Vedtægternes § 10 nedsætte udvalg i forbindelse med nærmere beskrevne opgaver.
Udvalg kan indkaldes til at fremlægge deres arbejde for bestyrelsen – såfremt udvalgsmedlemmer indkaldes, behandles et særskilt punkt først på dagsorden. Udvalg nedsat af generalforsamlingen, kan ligeledes indkaldes jfr. ovenstående.Almindelig praksis i bestyrelsen/klubben

Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om økonomisk støtte til en aktivitet. En aktivitet skal normalt omfatte min. 8 medlemmer for at udløse klubtilskud.
Bestyrelsesarbejdet honoreres årligt med fri kontingent samt en tøjpakke til kr. 1.000,-.
Ved tegning af sponsorater fremgår det tydeligt:
o Om sponsoratet også omfatter fri kontingent for sponsor. o Om sponsoratet også omfatter en tøjpakke og til hvilken værdi.
o Om tegneren af sponsoratet evt. honoreres med fri kontingent og/eller tøjpakke.
Nye indmeldelser, gjort efter den 1. oktober, betaler halvt kontingent første gang.
Turledere tilgodeses.
Generalforsamling planlægges første weekend i februar.
Sæsonstart er weekenden vi går til sommertid.
 
Revideret 6/5-2019 Brian S. Elnegaard