Forretningsorden 2023-2024

Forretningsorden vedtages på førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling. Rettelser, ændringer og tilføjelser kan foretages løbende .Forretningsordenen forefindes på klubbens hjemmeside.

 

Suppleanter

Suppleanter deltager i bestyrelsesarbejdet, dog uden stemmeret.
En suppleant indtræder i bestyrelsen såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode.

 

Bestyrelsesmøders afholdelse og hyppighed

På første bestyrelsesmøde udarbejdes en plan for afvikling af skønnede nødvendige bestyrelsesmøder frem til den næste ordinære generalforsamling. Planen skal fremgå af hjemmesiden. I et nomalt år afvikles ca. 8 bestyrelsesmøder evt. suppleret af arbejdsmøder.
Medlemmer der ønsker et punkt behandlet på et bestyrelsesmøde, skal meddele dette til bestyrelsen to uger før mødet.
Agenda for kommende bestyrelsesmøde vil være at finde på hjemmesiden.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan begære indkaldelse til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.

 

Bestyrelsesmøders afvikling

Beslutninger i bestyrelsen træffes jfr. Vedtægternes § 10.
Dagsorden sammensættes i henhold til indkommende forslag af bestyrelsen.
Der føres referat, der godkendes på bestyrelsesmødet. Referat lægges på hjemmesiden umiddelbart derefter.

 

Arbejdsbeskrivelse for bestyrelsesmedlemmer

Arbejdsbeskrivelsen kan til enhver tid ændres til ”faktiske forhold”

 

Tøjleverandør - SuperTri Hestehavevej 22, 5856 Ryslinge

Administrerer og opbevarer klubbens tøjlager.
Giver medlemmer mulighed for at se og købe tøj.
Opdaterer beholdning så medlemmer året rundt kan supplere tøj.
Deltager sammen med klubbens tøjudvalg i design og bestilling af nyt tøj.

 

Nedsættelse af udvalg

Bestyrelsen kan jfr. Vedtægternes § 10 nedsætte udvalg i forbindelse med nærmere beskrevne opgaver.
Udvalg kan indkaldes til at fremlægge deres arbejde for bestyrelsen – såfremt udvalgsmedlemmer indkaldes, behandles et særskilt punkt først på dagsorden. Udvalg nedsat af generalforsamlingen, kan ligeledes indkaldes jfr. ovenstående.

 

Almindelig praksis i bestyrelsen/klubben

Medlemmer kan ansøge bestyrelsen om økonomisk støtte til en aktivitet. En aktivitet skal normalt omfatte min. 8 medlemmer for at udløse klubtilskud.
Bestyrelsesarbejdet honoreres årligt med fri kontingent samt en tøjpakke bestående af kort buks og jersey
Ved tegning af sponsorater fremgår det tydeligt:

Nye indmeldelser mellem 1. august og 31. december betaler halvt kontingent første gang.
Tur- og Gruppeledere kan tilgodeses jf vilkårene herfor beskrevet under Træning på hjemmesiden.
Generalforsamling planlægges afholdt sidste fredag i februar.
Sæsonstart og -slut er weekenderne hvor vi overgår til sommertid/vintertid.

 

Revideret 05.05.2023