Vedtægter for cykelklubben Le Pedaleur de Charme

 

§1 Foreningens navn og hjemsted
Foreningens navn er "Le Pedaleur de Charme, Odense", forkortet til LPdC.
Foreningen er hjemmehørende i Odense Kommune, korrespondanceadressen er den for tiden valgte formands adresse.

§2 Foreningens formål
Foreningens formål er - gennem motionscykling og et godt socialt samvær - at udbrede kendskabet til de herligheder, der venter på alverdens veje, cykelstier samt afmærkede skovstier.


§3 Medlemskab af foreninger & sammenslutninger
Foreningen er medlem af Danmarks Cykle Union (DCU's Motionssektion), og kan søge medlemskab af andre foreninger og organisationer til gavn for LPdC jfr. §2

§4 Optagelse af medlemmer
Som medlemmer i foreningen optages personer, med interesse for motionscykling.
Udmeldelse skal ske skriftligt med en måneds varsel til kassereren- indbetalt kontingent tilbagebetales ikke.

§5 Eksklusion af medlemmer
Et medlem kan udelukkes midlertidigt eller permanent (eksklusion), såfremt vedkommende handler til skade for foreningen, eller såfremt vedkommende ikke opfylder sine medlemsforpligtelser.
I sager om udelukkelse har medlemmet krav på at blive hørt, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse.
I sager om eksklusion har medlemmet desuden krav på, at sagen sættes på dagsordenen som et særligt punkt.
En generalforsamlings beslutning om eksklusion kræver samme majoritet som ved ændring af foreningens vedtægt.
Det midlertidigt ekskluderede medlem kan også inden 30 dage begære, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der herefter behandler og træffer afgørelse om eksklusionen jf. regler for vedtægtsændringer.
Et ekskluderet medlem har adgang og taleret til den del af generalforsamlingen, der behandler eksklusionen.

§6 Ordinær generalforsamling
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i januar eller februar måned og indkaldes med mindst 3 ugers varsel ved bekendtgørelse til medlemmerne.
Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 14dage før generalforsamlingen, og offentliggøres for medlemmerne senest 7 dage før generalforsamlingen.
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt. Et medlem kan kun medbringe én fuldmagt fra et andet medlem. Stemmeret har alle, der har været medlem i de seneste tre måneder, og som ikke er i restance. Alle afgørelser på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal, medmindre andet er anført i vedtægterne. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne. Generalforsamlingens beslutninger føres til protokol. Ønskes der skriftlig afstemning, skal dirigenten imødekomme dette.
Referatet offentliggøres til medlemmerne på hjemmesiden senest 14 dage efter generalforsamlingen.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab
4. Kassererens fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Oplæg til kommende sæson
9. Kåring af årets Pedaleur
10. Eventuelt

§7 Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinære generalforsamlinger kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes, når 1/5 af foreningens medlemmer - skriftligt begærer dette overfor formanden med angivelse af dagsorden.
Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter de retningslinjer som er anført i § 6

§8 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan ske på en generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§9 Opløsning
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun tages på en i dette øjemed særligt indkaldt ekstraordinær generalforsamling. For at denne er beslutningsdygtig kræves, at mindst to tredjedele af foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede.
For at forslaget kan vedtages, kræves, at mindst tre fjerdedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Opnås et sådant flertal på en generalforsamling, der ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til en ny generalforsamling, hvor beslutning kan træffes med ovennævnte stemmeflerhed, uanset hvilket antal stemmeberettigede medlemmer der er til stede.
På generalforsamlingen skal samtidig træffes bestemmelse om, hvilke almennyttige/almenvelgørende formål, foreningens formue, herunder eventuel fast ejendom og løsøre, skal tilgå.
I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens midler et almennyttigt formål i Odense Kommune, som vil blive nærmere fastlagt af foreningens medlemmer på den generalforsamling, hvor foreningens ophør bliver vedtaget.

§10 Bestyrelsen
Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og foreningen tegnes udadtil af formanden.
På den ordinære generalforsamling vælges bestyrelsen på seks medlemmer.
Bestyrelsen består af formand, kasserer, næstformand, sekretær samt to medlemmer, der vælges for to år ad gangen.
Formand og kasserer vælges på den ordinære generalforsamling, mens de øvrige bestyrelsesmedlemmer konstitueres af den valgte bestyrelse. Formanden og to bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, kassereren og to bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
To bestyrelsessuppleanter er på valg hvert år.
Bestyrelsen kan, når den finder det nødvendigt nedsætte udvalg blandt klubbens medlemmer til løsning af specielle opgaver.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed gør formandens stemme udslaget. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede.

§11 Revision
På den ordinære generalforsamling vælges en revisor og en revisorsuppleant, for et år ad gangen. Revisoren har til enhver tid adgang til foreningens regnskab og skal inden generalforsamlingen kritisk gennemgå og påtegne regnskabet jfr. regnskabsinstruks.

§12 Kontingent
Kontingentet fastsættes på den ordinære generalforsamling. Sker indbetaling ikke rettidigt, kan klubben opkræve et ekstra gebyr på kr. 100,00, og i sidste ende kan vedkommende slettes som medlem.

§13 Regnskab
Regnskabsåret følger kalenderåret. Revisorpåtegnet regnskab bekendtgøres senest 1 uge før generalforsamlingen og forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse.
Bestyrelsen udarbejder instruks for hvorledes regnskabet skal føres.

§14 Klubtøj
Foreningens medlemmer er forpligtet at anskaffe sig foreningens til enhver tid gældende klubtøj, med de aktuelle sponsoreres tryk på. Der henvises her til hjemmesiden www.pedaleur.dk hvilket klubtøj der er gældende.
Foreningens medlemmer er endvidere altid forpligtede til i forbindelse med sportslige arrangementer i LPdC regi at møde i den aktuelt gældende klubdragt. Bestyrelsen kan dog beslutte at give dispensation til arrangementer hvor klubtøj ikke vil være praktisk eller hvor kun dele af klubdragten skal anvendes.
Såfremt dette ikke overholdes, frafalder klubtilskuddet til det pågældende arrangement.

§15 Arrangementer med tilskud
Bestyrelsen fastsætter hvilke arrangementer, foreningen yder tilskud til.
Tilskud til et medlem bortfalder, såfremt vedkommende ikke møder op og deltager i arrangementet eller undlader at følge §14. Man kan kun modtage tilskud hvis man møder op til det arrangement man er tilmeldt. Ved udeblivelse betaler medlemmet selv for den tilmeldte aktivitet.

Således udarbejdet d. 01-10-1995, efter den stiftende generalforsamling 23-09-1995

 

Revideret: 28-01-2001, 08-05-2002, 08-02-2004,10-02-2008, 30-01-2011, 07-02-2016